Home Diễn đàn Giao thông – Lái xe Có nên độ thêm đèn soi sáng khi gài số lùi không? (Hình ảnh đang dậy sóng ở FaceBook hôm nay) Trả lời cho: Có nên độ thêm đèn soi sáng khi gài số lùi không? (Hình ảnh đang dậy sóng ở FaceBook hôm nay)

  • Gia An Hoàng

    4.580 VF Points
    Chủ xe
    24/11/2022 lúc 14:34

    Nhìn chói quá gây nguy hiểm cho người sau thật bác