Home Diễn đàn Giao thông – Lái xe Có nên độ thêm đèn soi sáng khi gài số lùi không? (Hình ảnh đang dậy sóng ở FaceBook hôm nay) Trả lời cho: Có nên độ thêm đèn soi sáng khi gài số lùi không? (Hình ảnh đang dậy sóng ở FaceBook hôm nay)

  • Thảo Nguyễn Phương

    40 VF Points
    Chủ xe
    24/11/2022 lúc 15:22

    Để đèn như này làm đau mắt người đằng sau, ảnh hưởng đến tay lái ấy