Home Diễn đàn Giao thông – Lái xe Có nên độ thêm đèn soi sáng khi gài số lùi không? (Hình ảnh đang dậy sóng ở FaceBook hôm nay) Trả lời cho: Có nên độ thêm đèn soi sáng khi gài số lùi không? (Hình ảnh đang dậy sóng ở FaceBook hôm nay)

  • Trang Nguyễn Thu

    40 VF Points
    Chủ xe
    24/11/2022 lúc 17:49

    Vậy là thiếu ý thức rồi. Gây ảnh hưởng bao nhiêu người đằng sau