Home Diễn đàn Giao thông – Lái xe 🔓 Nhóm biển báo chỉ dẫn có hình dạng như thế nào ? Trả lời cho: 🔓 Nhóm biển báo chỉ dẫn có hình dạng như thế nào ?

  • Hạ Phạm Nhật

    1.040 VF Points
    Chủ xe
    25/11/2022 lúc 16:14

    Chuẩn bác! Đi ra đường mà biển báo chưa nắm hết thì chỉ gây nguy hiểm cho mình và những người tham gia giao thông khác thôi