Home Diễn đàn Tâm sự Tương lai ngành xe điện sẽ ra sao? Trả lời cho: Tương lai ngành xe điện sẽ ra sao?

  • Trần Huy Hoàng

    500 VF Points
    Danh dự
    25/11/2022 lúc 16:27

    Xe điện tại thời điểm này còn nhiều khó khăn nhưng em nghĩ về lâu dài thì xe điện vẫn hơn xe xăng rất nhiều, đỡ thải khí, trải nghiệm lái cũng tốt hơn