Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Một số dấu hiệu trên ô tô dự báo chuẩn bị mất tiền sửa chữa Trả lời cho: Một số dấu hiệu trên ô tô dự báo chuẩn bị mất tiền sửa chữa

  • tuananh_pham

    0 VF Points
    Thành viên
    01/12/2022 lúc 22:25

    Xe mà tự dưng có mùi khét thì chả cần tìm hiểu nguyên nhân do đâu cứ phải cho gara cho chắc thôi