Home Diễn đàn Tâm sự Hướng dẫn cách vận hành VF 8 tiết kiệm năng lượng Trả lời cho: Hướng dẫn cách vận hành VF 8 tiết kiệm năng lượng

  • Minh Nguyễn Đức

    0 VF Points
    Thành viên
    02/12/2022 lúc 17:06

    Mỗi xe có lợi thế riêng chứ bác, nếu bác nói thế thì gần đây còn chả đổ được xăng, xếp hàng dài, trong khi mấy bác đi xe điện nhàn dã man