Home Diễn đàn VF 5 Tại sao VF5 không có phanh điện tử? Trả lời cho: Tại sao VF5 không có phanh điện tử?

  • Huy Huy Trần

    0 VF Points
    Thành viên
    04/01/2023 lúc 15:02

    Nó không đơn giản như gara ngoài làm 1,2 cái/1 ngày đâu bác ạ. Nó còn liên quan đến hệ thống sản xuất, dây chuyền các thứ, thêm 1 chi tiết nhỏ thôi là cũng tốn đống tiền và thời gian rồi.