Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Dưới mỗi bài viết hay bài tương tác xuất hiện biểu tượng lạ, ý nghĩa là gì ? Trả lời cho: Dưới mỗi bài viết hay bài tương tác xuất hiện biểu tượng lạ, ý nghĩa là gì ?

  • Dương Văn Huân

    300 VF Points
    Thành viên VVIP
    14/01/2023 lúc 07:03

    Anh em cuồi năm mong chứng khoán đi lên ăn tết cho ngon, nên thiết kế thêm mũi tên đi lên cho hên