Home Diễn đàn Tâm sự Xin Vin 1 trạm sạc!!! Trả lời cho: Xin Vin 1 trạm sạc!!!

  • Chính Vũ Xuân

    10 VF Points
    Thành viên
    05/03/2023 lúc 12:05

    Cá nhân đầu tư thôi, Vin làm sao mà bao quát hết được nhất là những vùng xa với lượng xe ít, ko có điểm tham quan du lịch mà đầu tư dàn trải thì khó khăn bội phần cho Vin bác ạ.