Home Diễn đàn Tin tức Vì sao GSM thông báo giá cho thuê 3 loại xe ô tô điện, chỉ áp dụng cho các DNKDDV vụ vận tải, còn cá nhân thì chưa ? Trả lời cho: Vì sao GSM thông báo giá cho thuê 3 loại xe ô tô điện, chỉ áp dụng cho các DNKDDV vụ vận tải, còn cá nhân thì chưa ?

  • Minh Anh Lê

    0 VF Points
    Khách Danh dự
    16/03/2023 lúc 10:33

    cho thuê vời mục đích kinh doanh vận tải với mức giá đó cũng là bình thường cũng phải tính khấu hao nữa , cá nhân thì em nghĩ chắc có sau