Home Diễn đàn Đánh giá xe LỊCH BẢO DƯỠNG XE FADIL Trả lời cho: LỊCH BẢO DƯỠNG XE FADIL

  • BUI THE BAO

    0 VF Points
    Thành viên
    25/07/2023 lúc 08:46

    xe em hay làm sớm hơn 1 chút so với các mốc cụ thể, em bảo dưỡng 6500, 13.500 và bây giờ là 20.000 tròn đang định chuẩn bị đi bảo dưỡng tiếppp 😀