Home Diễn đàn Đánh giá xe Nhận được thông báo rất vui, cập nhật xong 8.7.9.1 chả muốn chạy xe về. Trả lời cho: Nhận được thông báo rất vui, cập nhật xong 8.7.9.1 chả muốn chạy xe về.

  • Du Nguyễn Xuân

    25 VF Points
    Thành viên
    01/08/2023 lúc 12:39

    xe em đang trên xưởng. xe bị tuột acquy 2 lần. bên hảng nói được thay acquy mới…mất tính năng có sự buồn nhưng hy vọng sao này được bổ sung lại