Home Diễn đàn Đánh giá xe Nhận được thông báo rất vui, cập nhật xong 8.7.9.1 chả muốn chạy xe về. Trả lời cho: Nhận được thông báo rất vui, cập nhật xong 8.7.9.1 chả muốn chạy xe về.

  • ĐÔNG PHẠM THANH

    19 VF Points
    Thành viên
    02/08/2023 lúc 08:37

    Quá chuẩn, công khai rõ vậy là ok. Không ai ý kiến. Còn xe mới phần mềm mới hiễn nhiên cần thời gian phát triển, KH chấp nhận hết mà🚗