Home Diễn đàn Mẹo sử dụng xe Sạc tại nhà Trả lời cho: Sạc tại nhà

  • Thắng Phạm

    100 VF Points
    Thành viên
    20/08/2023 lúc 09:31

    Em nghĩ cái này là tính năng để lỡ sạc ngoài trụ thì người khác không rút cái của mình ra để sạc cho họ được