Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Cruise Control cho Vinfast Fadil và hàng loạt tính năng ẩn khác nữa, sao lại không? Trả lời cho: Cruise Control cho Vinfast Fadil và hàng loạt tính năng ẩn khác nữa, sao lại không?

  • Công Nguyễn Thành

    0 VF Points
    Thành viên
    20/08/2023 lúc 19:57

    cập nhật 20/85 e chưa lên hết: còn auto light, auto lên xuống kính, đề nổ từ xa. gom lúa làm cái đề nổ nữa là đủ bài