Home Diễn đàn Tâm sự Đề nghị tặng cổ phiếu cho chủ xe ô tô mua từ ngày đầu 2019 đến nay vẫn sở hữu Trả lời cho: Đề nghị tặng cổ phiếu cho chủ xe ô tô mua từ ngày đầu 2019 đến nay vẫn sở hữu

  • Anh Ngo Van

    0 VF Points
    Thành viên
    27/08/2023 lúc 17:39

    Và cũng đề nghị tặng cổ phiếu cho người ủng hộ, đang sở hửu từ xe máy diện, oto xăng, oto dien, tính thêm cho chiếc thứ hai, thứ ba..