Home Diễn đàn Tâm sự Chủ xe trước 15.08.2023. Là thành viên trước 15.08.2023 nhưng không nhận được CP Vinfast -> quá vô lý Trả lời cho: Chủ xe trước 15.08.2023. Là thành viên trước 15.08.2023 nhưng không nhận được CP Vinfast -> quá vô lý

  • Loan Nguyễn Thị Thùy

    50 VF Points
    Thành viên
    31/08/2023 lúc 09:20

    Tôi mua xe từ tháng 7/2023; nhưng cập nhật số VIN lên tài khoản cộng đồng sau ngày 15/8/2023; đề nghị xem xét lại