Home Diễn đàn Tin tức KHÁCH DANH DỰ ĐÃ NHẬN 30 CỔ PHIẾU CÁC BÁC Ạ Trả lời cho: KHÁCH DANH DỰ ĐÃ NHẬN 30 CỔ PHIẾU CÁC BÁC Ạ

  • Hiền Vũ Thị Thu

    125 VF Points
    Thành viên
    31/08/2023 lúc 10:10

    Trường hợp em cũng như bác, bị hạ xuống Khách danh dự do trước đây không tương tác. Bác may mắn hơn em là đã nhận được xác nhận chính thức từ Vinfast còn em thì phải chờ thêm.