Home Diễn đàn Giao thông – Lái xe Nghĩ vẩn vơ trạm sạc tương lai Trả lời cho: Nghĩ vẩn vơ trạm sạc tương lai

  • Yến Nguyễn Hải

    5 VF Points
    Thành viên
    07/09/2023 lúc 12:41

    Mình trả tiền chỗ đỗ mà bác ơi. Nhà nước thu chứ bộ. Nhưng việc này sẽ không thể mỗi vf được, mà sẽ là về quốc gia.