Home Diễn đàn Đánh giá xe Chính thức bắt đầu 8.7.9.2 cho VF8 Trả lời cho: Chính thức bắt đầu 8.7.9.2 cho VF8

  • Thắng Đỗ Bá

    0 VF Points
    Thành viên
    07/09/2023 lúc 13:53

    ko phải nói ít làm nhiều mà họ đang hoàn thiện những gì họ đưa ra. đáng nhé những cái này người dùng được hưởng từ lúc mới mua xe. dều cũng thông cảm cho vin thôi. hi vọng Vin sớm thục hiện như những gì đà đặt ra.