Home Diễn đàn VF 8 [ĐÁNH GIÁ] – Sau khi cập nhật 8.7.9.2 Trả lời cho: [ĐÁNH GIÁ] – Sau khi cập nhật 8.7.9.2

  • Dũng Nguyễn Tiến

    35 VF Points
    Thành viên
    12/09/2023 lúc 23:53

    Bởi thế ngay từ đầu nó không tách riêng ra có vẻ ngon không, vậy tại sao các xe điện và xe xăng khác cũng có Adas mà nó tiến lùi cam vẫn căng đét, đơn cử như Kia ev và ionig 5???