Home Diễn đàn VF 8 Hao pin trên xe VF8 Trả lời cho: Hao pin trên xe VF8

  • Dong Dong

    15 VF Points
    Thành viên
    11/10/2023 lúc 08:54

    Có lẽ ít sử dụng xe làm accu 12v yếu nên xe thức sạc nhiều, do đó hao pin. Xe mình hao ít khoảng 1%/ngày