Home Diễn đàn Đánh giá xe Giấc căn điện vào pin của e34 chất lượng kém o xi hóa mong răng vf sẽ thay thế chất liệu inox Trả lời cho: Giấc căn điện vào pin của e34 chất lượng kém o xi hóa mong răng vf sẽ thay thế chất liệu inox

  • QUANG SÁNG ĐẶNG

    0 VF Points
    Thành viên
    15/10/2023 lúc 10:56

    cái vỏ của xắc chứ kg phải cọc xắc đâu