Home Diễn đàn VF e34 Ước lượng pin và khoản cách đi được Trả lời cho: Ước lượng pin và khoản cách đi được

  • NGỌC NGHIÊM VĂN

    0 VF Points
    Thành viên
    15/10/2023 lúc 18:01

    Xe mình cũng vậy100% bin có hôm đi từ Lào Cai về Mê linh còn 7% là 275km nhưng nhiều lần gần đây chỉ đi được đến tp Việt trì còn 10% là 200km theo các bạn do đâu (mỗi lần đi toàn để ga tự động)