Home Diễn đàn VF 5 Chòng chành xe VF5 Trả lời cho: Chòng chành xe VF5

  • Nguyên Trương Hồng

    10 VF Points
    Thành viên
    16/10/2023 lúc 15:57

    dòng xe hạng A treo sau phụ thuộc thì xe nào cũng vậy bạn à. vf5 là còn đầm chắc hơn nhiều so với các xe xăng cùng hạng đấy bạn 😀