Home Diễn đàn Tâm sự Mòn mỏi chờ xe VF9 ! Trả lời cho: Mòn mỏi chờ xe VF9 !

  • Quyet Trinh

    10 VF Points
    Thành viên
    18/10/2023 lúc 11:11

    Ráng thêm mấy hôm nữa thôi bác. Họ vừa xong lô đi Mỹ để lên tàu rồi, xe bác chắc đã lên chuyền rồi đó. 😀