Home Diễn đàn VF 5 Vf5 Trả lời cho: Vf5

  • Tư Hoàng Văn

    10 VF Points
    Thành viên
    19/10/2023 lúc 09:15

    e dán băng dính để test kiểm tra tìm nguyên nhân thôi, chứ e cũng không quan tâm lắm đến tiếng ù gió này vì xưa nay mình chạy xe cỏ quen rồi. Còn cái ốp nhựa này rõ ràng là do TK lỗi mà Vin vẫn im lặng từ ngày đó đến nay không chịu khắc phục cho khách hàng.