Home Diễn đàn VF e34 Phần mềm mới cho Vfe34 Trả lời cho: Phần mềm mới cho Vfe34

  • Thanh Đạt Lưu

    5 VF Points
    Thành viên
    20/10/2023 lúc 19:05

    cập nhật tại xưởng còn lỗi lên lỗi xuống, nhiều ông cập nhật tại nhà rồi nó thành cục sắt, phải gọi cứu hộ đấy bác. Vinfast chắc còn phải cập nhật nhiều mới ổn định được.