Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Bệnh PARKINSON Trả lời cho: Bệnh PARKINSON

  • Nguyên Trương Tấn

    0 VF Points
    Thành viên
    06/11/2023 lúc 18:02

    Mình đọc forum xe BMW, Merc thì chạy 4-5v là thay cao su chân máy rồi, có xe 2v đã thay (chắc lỗi sản xuất). Cuối tuần rảnh rồi mình nâng xe lên xem cao su chân máy ra sao.