Home Diễn đàn Lux & Fadil Vinfat fadil Trả lời cho: Vinfat fadil

  • Hùng Nguyễn

    0 VF Points
    Thành viên
    21/11/2023 lúc 10:09

    bác thay lọc gió động cơ với nhớt lọc nhớt hãng là ok. dùng xăng e5. nói chung bác cứ thay phụ tùng hãng sẽ ok ngay