Home Diễn đàn VF 8 VF8, lỗi phanh tay điện tử. Trả lời cho: VF8, lỗi phanh tay điện tử.

  • Anh Ngo Van

    0 VF Points
    Thành viên
    21/11/2023 lúc 10:23

    VF8 của cũng vừa bị lỗi phanh tay điện tử, gọi cứu hộ Vinfast, đưa về đại lý, xử lý nhanh trong vòng 1 ngày. Cám ơn cứu hộ và đại lý. Đang chờ chính sách hổ trợ của Vin.