Home Diễn đàn VF 7 Mọi người có đang hiểu nhầm VF7 Trả lời cho: Mọi người có đang hiểu nhầm VF7

  • CƯƠNG DIỆP MỸ

    0 VF Points
    Thành viên
    22/11/2023 lúc 12:04

    cùng quan điểm trong khi các dòng xe thương mại đa số trên 450km tối thiểu cung phải 400km thi cai quảng 375km nó so với giá , công nghệ PIn không hợp lý tí nào