Home Diễn đàn Đánh giá xe VF7 plus ôm pin ăn đứt Sư Tử 5008GT 2023 đồng giá 1,229 Triệu VNĐ 👌👌👌 Trả lời cho: VF7 plus ôm pin ăn đứt Sư Tử 5008GT 2023 đồng giá 1,229 Triệu VNĐ 👌👌👌

  • . Lê Quý Hiệp

    15 VF Points
    Thành viên
    06/12/2023 lúc 15:34

    vấn đề ở chỗ hơn sư tử mà chỉ bán chạy hơn sư tử, vốn là dòng siêu ế, thì có gì hay?