Home Diễn đàn Tin tức Vin quay lại xe xăng??? Trả lời cho: Vin quay lại xe xăng???

  • Đức Đỗ Khoa

    0 VF Points
    Thành viên
    11/12/2023 lúc 14:31

    tôi nghĩ chắc là không, họ đã cam kết rồi mà. vả lại quay lại xăng phải ra mẫu mới phiên bản mới nó mới hấp dẫn chứ vẫn sx xe cũ chẳng bán được là bao nhiêu.