Home Diễn đàn Lux & Fadil Fadil sau khi khai tử Trả lời cho: Fadil sau khi khai tử

  • Tuấn Lê

    0 VF Points
    Thành viên
    17/01/2024 lúc 07:57

    rất tốt. cảm nhận bản thân mình thấy hơn hẳn về chất lượng kể cả về giá đối với các loại cùng phân khúc