Home Diễn đàn VF 8 VF8 eco 2022, phần mềm 9.5. Bị kiệt acqquy vol 12 4 lần từ khi update phần mềm. Trả lời cho: VF8 eco 2022, phần mềm 9.5. Bị kiệt acqquy vol 12 4 lần từ khi update phần mềm.

  • Thùy Trương Đắc

    0 VF Points
    Thành viên
    17/01/2024 lúc 09:21

    chắc bác cần thay acquy rồi đó, mình có biết một chủ xe phải kích bình liên tục giống bác. Bác đó thay acquy xong là ổn