Home Diễn đàn Lux & Fadil Cảm nhận khi sử dụng xe Fadil Trả lời cho: Cảm nhận khi sử dụng xe Fadil

  • An Lê

    0 VF Points
    Khách Danh dự
    17/01/2024 lúc 11:36

    Không liên quan lắm đến câu hỏi. Nhưng tôi đang muốn đổi Fadil lên Ve34, không biết ở đây có bác nào có nhu cầu thu lại hay ACE Sale nào có khả năng kết nối việc này không