Home Diễn đàn Tin tức Lại được Vinfast hỗ trợ mua xe Trả lời cho: Lại được Vinfast hỗ trợ mua xe

  • Lê Thành Thức

    35 VF Points
    Thành viên
    17/01/2024 lúc 16:10

    tại VF7, VF8, VF8 thuê PIN vẫn là chân ái nên hãng ra biểu thức tính toán luôn cho khách hàng cân đối tài chính!!!Phần anh nếu thích mua PIN thì dứt luôn vẫn được mà 👍👍