Home Diễn đàn VF 6 Private: VF6 lỗi nguy hiểm 😟 Trả lời cho: Private: VF6 lỗi nguy hiểm 😟

  • Ân Lê

    0 VF Points
    Thành viên
    10/02/2024 lúc 12:13

    mọi người thấy sao về việc ae offline và bàn việc kiện hãng xe này. Xe sản xuất chất lượng kém, lỗi nguy hiểm tính mạng. Thái độ sale và sửa lỗi gần như không có ngoài lời nói suông.