Home Diễn đàn Đánh giá xe FADILL MÃI LÀ HÀNG ĐỘC XỊN Trả lời cho: FADILL MÃI LÀ HÀNG ĐỘC XỊN

  • Huề Lê Đăng

    0 VF Points
    Thành viên
    26/02/2024 lúc 17:47

    Xe mình đi từ 6/2021 đến nay gần 5 vạn km, nhiều lần đi đường xa, có 2 lần đi trên 1.200km, đến nay vẫn chưa bị lỗi gì. Già rồi đi fadil thật hợp lý, OK lắm.