Home Diễn đàn Đánh giá xe Điều hoà nóng VFe34 Trả lời cho: Điều hoà nóng VFe34

  • QUANG LÂM NGUYỄN

    5 VF Points
    Thành viên
    27/02/2024 lúc 10:37

    Không có đâu. vấn đề này tồn tại lâu rồi, a e cứ kêu lên cho hãng biết mà lưu tâm ko thể để chiếc xe đầu tiên xây dựng nên thương hiệu bị bỏ mặc như này dc