Home Diễn đàn Đánh giá xe Điều hoà nóng VFe34 Trả lời cho: Điều hoà nóng VFe34

  • Tuấn Giang Văn

    0 VF Points
    Khách Danh dự
    27/02/2024 lúc 13:49

    Tôi mang xe ra xưởng rồi, Vin giải thích là e34 không có hệ thống sưởi độc lập mà dùng hơi nước nóng của pin để suốt thôi, đành chịu vậy😂