Home Diễn đàn VF 5 VF5 update từ 9.3->9.6 Trả lời cho: VF5 update từ 9.3->9.6

  • Trang Đặng

    0 VF Points
    Thành viên
    05/03/2024 lúc 22:01

    Xe mình mới lấy, vin 2024 nhưng phần mềm chỉ là 9.2. Chắc chờ ra bản có Android Ảuto rồi up 1 thể.