Home Diễn đàn Tâm sự vinfast nên đưa rõ thông tin & tiến độ sửa chữa xe lên app để khách hàng biết tình trạng xe sửa chữa Trả lời cho: vinfast nên đưa rõ thông tin & tiến độ sửa chữa xe lên app để khách hàng biết tình trạng xe sửa chữa

  • Nhat Nguyen

    0 VF Points
    Thành viên
    06/03/2024 lúc 11:10

    app có tính năng nhưng để đó cho vui… phải đặt lịch qua hotline…