Home Diễn đàn VF 9 vinfast VF9 và câu trả lời cho các anti Trả lời cho: vinfast VF9 và câu trả lời cho các anti

  • Kevin Kevin

    0 VF Points
    Thành viên
    06/03/2024 lúc 19:58

    Vấn đề là sự hiểu biết , lắng nghe, và khắc phục cái dở còn tồn tại Tiếc rằng cả 3 thứ đó đều ko có, và vội vàng kết luận người góp ý là a.n.t.i 🤣