Home Diễn đàn Đánh giá xe VF8 – ĐÁNH ĐỔI – NHỮNG NỐT TRẦM Trả lời cho: VF8 – ĐÁNH ĐỔI – NHỮNG NỐT TRẦM

  • Hinh Nguyễn Đức

    250 VF Points
    Thành viên
    19/03/2024 lúc 16:26

    ngoài những yếu tố trên, đối với người đi dưới 1500 km thì nên mua pin, còn trên thì tùy điều kiện kinh tế, mà đã mua xe điện thì phải đi chuyển nhiều mới kinh tế còn di chuyển ít thì thôi