Home Diễn đàn VF 8 VF8 tiết kiệm thật không Trả lời cho: VF8 tiết kiệm thật không

  • Kevin Kevin

    0 VF Points
    Thành viên
    26/03/2024 lúc 15:16

    Nếu có điều kiện thì bạn nên mua pin. Thời gian cứ tính ít nhất là bằng thời gian bảo hành