Home Diễn đàn Tâm sự Vf9 Trả lời cho: Vf9

  • Hieu Phan

    25 VF Points
    Danh dự
    18/10/2022 lúc 18:33

    Hôm rồi sự kiện em hỏi sale thấy bảo sang năm. Chứ giờ còn chưa nhận thêm cọc 40 triệu.