Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Xe mâm bản full 19” mình thay mâm 19” của hãng khác. Khi đi đăng kiểm có bị làm khó dễ hay không nhỉ? Trả lời cho: Xe mâm bản full 19” mình thay mâm 19” của hãng khác. Khi đi đăng kiểm có bị làm khó dễ hay không nhỉ?

  • Đức Hiếu Nguyễn

    0 VF Points
    Chủ xe
    03/11/2022 lúc 16:00

    cùng thông số vẫn đăng kiểm bình thường BÁc ah ☺